Rozporządzenie RM z dnia 25.06.2020 r.w sprawie dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19

Dowiedz się więcej o rozporzadzeniu RM z dnia 25.06.2020 r.w sprawie dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19

Na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§ 1.
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy, o którym mowa w art. 4 ust. 1–1d ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych przysługuje w przypadkach, o których mowa w tych przepisach, jednak nie dłużej niż do dnia 12 lipca 2020 r.
§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 29 czerwca 2020 r.
Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 567, 568, 695, 875, 1086 i 1106.

14 944 myśli na “Rozporządzenie RM z dnia 25.06.2020 r.w sprawie dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19”